برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-10-10
500,000 ریال
پس از تاریخ 1394-10-10
1,000,000 ریال
2
1,000,000 ریال
3
500,000 ریال
( به همراه گواهی حضور و پذیرایی)
4
تا تاریخ 1394-10-10
0 ریال
پس از تاریخ 1394-10-10
0 ریال
با ارائه معرفی نامه کتبی از اداره کل محل خدمت
5
تا تاریخ 1394-08-30
0 ریال
پس از تاریخ 1394-08-30
0 ریال
با ارائه معرفی نامه کتبی از اداره کل محل خدمت
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.