فرمت تهیه پاورپوینت مقالات سخنرانی(ارائه شفاهی):


آن دسته از نویسندگان گرامی که نحوه ارائه مقاله ایشان به صورت ارائه شفاهی یا سخنرانی می باشد لطفا ضمن دریافت شیوه نامه تهیه پاورپوینت ارائه، نسبت به تهیه و ارسال فایل پاورپوینت مقاله حداکثر تا 4 روز قبل از تاریخ برگزاری سمپوزیوم به ایمیل زیر اقدام نمایند:

mrs.kiyanakhatami@gmail.com

 عدم ارسال به موقع فایل ارائه و یا عدم حضور نویسنده به منظور ارائه شفاهی در روز برگزاری سمپوزیوم ، حتی با وجود ثبت نام و ارائه هزینه ها به منزله انصراف از سخنرانی بوده و درصورت ثبت نام و پرداخت هزینه ها تنها گواهی پذیرش مقاله ارائه شده و گواهی سخنرانی اهدا نخواهد شد.