جهت شرکت در همایش هزینه ثبت نام را به شماره حساب 0216393159008 به نام پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در بانک ملی شعبه میدان معلم واریز نمائید.