تصادفات در ایران
1394-08-03
تصادفات در ایران

با وجود این که ایران تنها 1 درصد از کل جمعیت جهان را در خود جای داده است اما در حدود یک و نیم درصد از تلفات جاده ای جهان در کشور ما روی می دهد. با این احتساب کشور ما در زمینه وقوع حوادث رانندگی و جاده ای حدود 40 درصد از متوسط جهانی بالاتر است .