کمیته اجرایی
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
رئیس همایش
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: info [at] bahadori.net
کمیته علمی
دکتر محمدرضا احدی
دبیر کمیته علمی
رئیس بخش ایمنی، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: m.ahadi [at] bhrc.ac.ir
کمیته اجرایی
مهندس داود فهندژ سعدی
رئیس اجرایی سمپوزیوم
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
پست الکترونیکی: semnan.mdfs [at] gmail.com
دکتر نادر رهبر
دبیر اجرایی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: nader.rahbar [at] gmail.com
کمیته برگزاری
دکتر امیر محمودزاده
رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران
رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران
پست الکترونیکی: amiramj3 [at] yahoo.com
محمدرضا قادری
مسئول برنامه ریزی سمپوزیوم
سرپرست انجمن آمایش سرزمین ایران نمایندگی سمنان
پست الکترونیکی: mghaderi373 [at] gmail.com
احسان منصور کیایی
رئیس کمیته هماهنگی برگزار کنندگان
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان
پست الکترونیکی: e-kiaee [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر علی فائض
رئیس کمیته مالی
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: a.faez [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر سعید کامیابی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: saeidkamyabi [at] gmail.com
مهندس علی بابایی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: alibabaei967 [at] gmail.com
مهندس وحید طاهری
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: vahid460 [at] yahoo.com
مهندس کاظم میراج
مسئول کمیته پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: miraj169 [at] yahoo.com
کمیته روابط عمومی
علی یغمایی
رئیس کمیته روابط عمومی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
پست الکترونیکی: yaghmaie.ali [at] gmail.com
مصطفی فیض
رئیس کمیته روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: m.baran5350 [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
کیانا خاتمی
رئیس کمیته هماهنگی امور علمی و دبیرخانه اجرایی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
پست الکترونیکی: mrs.kiyanakhatami [at] gmail.com
احمد علی حامدی
مدیر حراست
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
پست الکترونیکی: a- hamedi [at] gmail.com
رضا رازقی
رئیس کمیته IT - ITS-ICT
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
پست الکترونیکی: r-razeghi [at] gmail.com
کمیته پشتیبانی
مهدی شاهورانی
کمیته ICT
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: mahdi.sh293 [at] gmail.com
مجید عرفانی تبار
رئیس کمیته تشریفات
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
پست الکترونیکی: m-erfani [at] gmail.com
محسن لشکری
رئیس کمیته فنی و تاسیسات
اداره کل حمل و نقل و پایانه ه ای استان سمنان
پست الکترونیکی: m-lashkari [at] gmail.com
کمیته اجرایی
حسین جعفری
رئیس کمیته مالی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
پست الکترونیکی: h- jafari [at] gmail.com
کمیته برگزاری
میترا کسایی
مسئول هماهنگی امور علمی و اجرایی
معاون اجرایی انجمن آمایش سرزمین ایران نمایندگی سمنان
پست الکترونیکی: m.kasaei93 [at] gmail.com