1. ارائه راهکارهای مناسب بمنظور ارتقای ایمنی جاده ای وکاهش تلفات انسانی خصوصاًدرمحورهای کویری کشور.

2- استفاده از سیستم های نوین حمل ونقل بمنظور مدیریت پیشرفته ترافیک وایمنی

3- آمایش شبکه راههای ارتباطی با هدف توسعه پایدار و ساماندهی حمل ونقل جاده ای و فعالیتهای مرتبط با آن