محورهای سمپوزیوم عبارتند از :

    - راههای ایمن (راههای کویری)

    - وسایل نقلیه ایمن

    - کاربران ایمن

    - تدوین و اعمال قوانین ترافیکی

    -ایمنی راه در بستر آمایش سرزمین

    - سیستم های هوشمند حمل و نقل